Tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra thành phố Phạm Thị Nguyệt Ánh cho biết: Năm 2020, ngành Thanh tra thành phố đã tiến hành 88 cuộc thanh tra hành chính và 3.282 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.120 cá nhân, tổ chức.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 2.167 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 148,301 tỷ đồng.

Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 26,989 tỷ đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 121,312 tỷ đồng; đã thu hồi 22,469 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra chuyên ngành ban hành 1.901 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 14,326 tỷ đồng, đã thu hồi 11,275 tỷ đồng; đôn đốc 113 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với số tiền nợ bảo hiểm 28,843 tỷ đồng, đã đôn đốc các doanh nghiệp nộp được 109,247 tỷ đồng về quỹ bảo hiểm xã hội.

Thanh tra thành phố đã triển khai 39 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó có 14 cuộc theo kế hoạch 2020 và 25 cuộc thanh tra đột xuất phát sinh năm 2020.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 110,213 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 19,028 tỷ đồng, kiến nghị khác 91,185 tỷ đồng, đã thu hồi 16,230 tỷ đồng.

Công tác phối hợp, xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra: Năm 2020, trên địa bàn thành phố có 34 đơn vị đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại 3.266 lượt doanh nghiệp, số doanh nghiệp không bị trùng các cơ quan thanh tra, kiểm tra là 2.400 doanh nghiệp.

Số đơn vị cần phối hợp là 34 đơn vị, số doanh nghiệp có nhiều đơn vị vào thanh tra, kiểm tra cần phối hợp tránh chồng chéo là 866 cuộc được gộp lại và phân công đơn vị chủ trì thành 392 cuộc tại 392 doanh nghiệp, giảm 474 cuộc.

Thanh tra thành phố đã đề nghị các cơ quan thanh tra, kiểm tra phối hợp thành 392 đoàn thanh tra, kiểm tra.

Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Thanh tra thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, giảm 353 cuộc tại 353 đơn vị, doanh nghiệp.

Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra: Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn đã thực hiện tốt việc đôn đốc các kết luận thanh tra thu hồi nộp ngân sách nhà nước 25 tỷ đồng; xử lý khác 32,9 tỷ đồng, đã kiến nghị kiểm điểm 135 tập thể, hơn 1000 cá nhân.

Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn: Năm 2020, toàn thành phố tiếp 4.903 lượt công dân, giảm 35,1% lượt so với năm 2019 với 4.426 vụ việc, có 220 lượt đoàn đông người.

Tiếp nhận 8.399 đơn thư các loại, giảm 6,72% đơn so với năm 2019.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền có 285 vụ việc. Trong đó khiếu nại đã giải quyết là 250/285, đạt tỷ lệ 87,7%. Số vụ đang trong thời gian xem xét giải quyết 35 vụ việc.

Về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, toàn ngành đã tham mưu thủ trưởng cùng cấp ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị.

Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra thành phố đã tổ chức 311 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 16.838 lượt cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Năm 2020, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng có xu hướng thuyên giảm, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trong đó tập trung cao trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa bàn có nhiều dự án triển khai.

Phó Chánh Thanh tra thành phố cho biết thêm, kế hoạch thanh tra năm 2021 tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật về trách nhiệm thủ trưởng trong công tác quản lý đất đai, tiếp công dân và xử lý đơn thư đối với chủ tịch UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND thành phố về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, tăng cường áp dụng phần mềm “Hệ thống quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn thành phố’’ nhằm xử lý trùng lặp, chồng chéo và tăng cường sự phối hợp trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn thành phố.

Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương.

Thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản.

Chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Anh Quân phát biểu. Ảnh: Kim Thành 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Quân, bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo đánh giá kết quả và phương hướng nhiệm vụ của Thanh tra thành phố, đồng thời phát biểu: Trong năm qua, Thanh tra thành phố đã có rất nhiều nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác đề ra. Có nhiều đóng góp chung vào kết quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố.

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị lớn như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tình hình kinh tế, chính trị thế giới sẽ có những biến động khó lường, đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát hiệu quả, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình chung của đất nước và thành phố.

Chính vì vậy, Thanh tra thành phố và các ngành cần tập trung triển khai kế hoạch thanh tra 2021 đã được phê duyệt bám sát chủ đề năm của thành phố. Chủ động thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề xã hội quan tâm.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh thực thi Công ước Liên Hiệp quốc về chống tham nhũng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức trong và phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; triển khai đồng bộ các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhân dịp tổng kết năm 2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ, Bằng khen của UBND thành phố cho các tổ chức, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua.

Kim Thành