Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện tổng số tiền sai phạm gần 41 triệu đồng. Ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 41 triệu đồng. Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Trong công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 186 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó, đơn khiếu nại 10 đơn, đơn tố cáo 12 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh 164 đơn. 

Nội dung tập trung chủ yếu các lĩnh vực: Đất đai, nhà cửa; chế độ, chính sách và các lĩnh vực khác. 

Sau khi xem xét, phân loại, số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 99/186 đơn nhận được. Số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 87/186 đơn nhận được. Số đơn thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp đã được giải quyết là 75/99 đơn. Số đơn đang giải quyết là 24/99 đơn.

Hoài Bắc