Theo đó, thành lập Ban soạn thảo xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Thanh tra gồm 18 thành viên, do ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ là Trưởng Ban soạn thảo; ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ là Phó Trưởng Ban soạn thảo.

Đồng thời, thành lập Tổ biên tập xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Thanh tra gồm 20 thành viên do ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ là Tổ trưởng; ông Lê Văn Thảo, Trưởng phòng Xây dựng thể chế, Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ, là Phó Tổ trưởng.

Quyết định nêu rõ, Ban soạn thảo có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Thanh tra theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Tổ biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Thanh tra.

Thái Hải