6 tháng đầu năm 2018, số lượt người trực tiếp đến cơ quan hành chính Nhà nước ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để KN,TC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh tăng 7,5%.

Số lượt đơn thư nhận tăng 8,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng là do cùng một nội dung công dân gửi đơn và đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lần.

Toàn tỉnh đã xem xét giải quyết đạt tỷ lệ 84,8% số vụ việc thuộc thẩm quyền.

Đến tháng 6/2018, trên địa bàn tỉnh có tổng số 268 vụ việc KN,TC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh đang được xem xét giải quyết; trong đó: KN 13 vụ việc liên quan đến đất đai; TC 22 vụ việc; kiến nghị, đề nghị, phản ánh 233 vụ việc. 

Qua rà soát số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh 29 vụ việc; cấp huyện 135 vụ việc và cấp xã 104 vụ việc.

Từ nay đến hết năm 2018, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý giải quyết đơn KN,TC. 

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết và chỉ đạo giải quyết các vụ việc KN,TC và kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện giải quyết các vụ việc theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.

Tăng cường quản lý Nhà nước về KN,TC và thường xuyên theo dõi nắm tình hình, tổ chức rà soát các vụ việc cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

Tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với tủ trưởng sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện trong thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KN,TC, nhất là việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; xác định rõ trách nhiệm, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

Bình An