Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Kiến Quốc, Phó Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong năm 2020, tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được UBND TP duyệt là 13 đoàn.

Trong đó, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là 5 đoàn; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) là 2 đoàn; thanh tra về kinh tế - xã hội là 4 đoàn...

Trong năm 2020, Thanh tra TP tiếp tục đảm bảo kết quả và tiến độ thực hiện các đoàn thanh tra đột xuất do UBND TP giao. Cùng với đó, thực hiện theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định thu hồi tiền đạt tỷ lệ 80% đối với các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

Đối với công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, Chánh Thanh tra TP và lãnh đạo TP đảm bảo lịch tiếp công dân định kỳ và thực hiện tốt việc tiếp công dân đột xuất để giải quyết các vụ việc theo quy định.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên theo quy định, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không để xảy ra phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…

Thanh tra TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Thành ủy, UBND TP về PCTN.

Tiếp tục thực hiện vai trò tham mưu cho UBND TP trong ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác PCTN theo chỉ đạo của Thành ủy, Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong công tác PCTN trên địa bàn TP.

Phát biểu buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu đánh giá cao Thanh tra TP trong việc xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2020 một cách cụ thể, chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho các phòng chức năng.

Đồng thời, đề nghị Thanh tra TP phân tích, đánh giá và đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn trong quá trình giải quyết các công việc năm 2020...

Tuấn Minh