Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra báo cáo nội dung Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học TTCP. Quy chế có 4 Chương, 17 Điều, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; tiêu chuẩn thành viên Hội đồng; bộ máy giúp việc, chế độ làm việc, các điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng và điều khoản thi hành của Quy chế. 

Bên cạnh đó, Viện đã báo cáo Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học TTCP. Theo đó, Viện đề nghị lãnh đạo TTCP sớm cho kiện toàn Hội đồng Khoa học TTCP để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của TTCP.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh cho rằng, việc kiện toàn Hội đồng Khoa học TTCP là rất cần thiết. Các thành viên Hội đồng phải là những người có niềm đam mê nghiên cứu khoa học, nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. 

Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh giao Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra phối hợp cùng Vụ Tổ chức Cán bộ nghiên cứu, tham mưu danh sách, số lượng thành viên Hội đồng để báo cáo Tổng Thanh tra xem xét.

Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh nhấn mạnh, mục tiêu cơ bản là thay đổi phương thức hoạt động của Hội đồng, do đó Quy chế hoạt động của Hội đồng cần sát với thực tiễn. Để thực hiện được, Viện cần tổ chức họp lấy ý kiến rộng rãi các cục, vụ, đơn vị cơ quan TTCP cho việc xây dựng Quy chế, nhằm tạo tính đồng thuận cao trong quá trình thực hiện sau khi Quy chế được ban hành; nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu dự họp để bổ sung nội dung của Quy chế; tham khảo phương thức hoạt động của Hội đồng khoa học một số bộ, ngành để tham mưu cho lãnh đạo TTCP.

Về kinh phí hoạt động của Hội đồng, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh giao Văn phòng TTCP nghiên cứu và cân đối để tổ chức thực hiện.

Nguyễn Nhuần