Kết quả thanh tra đảm bảo tính răn đe

Năm 1019, toàn ngành Thanh tra tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện 601 cuộc thanh tra, kiểm tra với 78 cuộc thanh tra hành chính và 523 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; các cuộc thanh tra hành chính tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 4,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 2,7 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,8 tỷ đồng; xử lý tài sản vi phạm hơn 444 triệu đồng; kiến nghị xử lý đối với 6 tập thể và 53 cá nhân liên quan đến sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ, 1 đối tượng.

Công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra của ngành cũng được chỉ đạo quyết liệt, trong kỳ đã thu hồi ngay trong quá trình thanh tra hơn 3 tỷ đồng; đôn đốc 21 kết luận thanh tra còn tồn đọng với số tiền phải thu hồi hơn 1,1 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 943 triệu đồng; các cơ quan, đơn vị kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 tổ chức, 38 cá nhân và 2 cá nhân kỷ luật. 

Cũng trong năm, các cơ quan thanh tra đã thực hiện 18 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tại 24 đơn vị. Qua Thanh tra cho thấy thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn đã tổ chức thực hiện tương đối tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC; công tác PCTN được quan tâm chủ động và ngày càng đi vào nề nếp.

Ông Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên cho biết, năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thanh tra Điện Biên bám sát với chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra; các cuộc thanh tra được triển khai theo đúng nội dung, yêu cầu và định hướng, chất lượng các cuộc thanh kiểm tra đáp ứng được yêu cầu chung, đảm bảo đúng về trình tự thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh chỉ đạo, điều tiết kế hoạch thanh tra khắc phục được tình trạng thanh tra chồng chéo, dàn trải; kết luận thanh tra đủ tính răn đe để đối tượng thanh tra khắc phục, sửa chữa sai phạm, khuyết điểm. Trong quá trình thanh tra, thực hiện giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo đúng quy chế giám sát; chú trọng về nội dung thanh tra gắn với công tác PCTN và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Coi trọng công tác tiếp công dân, đơn thư được giải quyết kịp thời

Năm 2019, các cơ quan trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp 1.673 lượt công dân, bằng 1.663 vụ với 2.111 người, có 26 đoàn đông người. Trong đó, có 6 vụ KN về lĩnh vực tranh chấp, đòi đất cũ, đền bù, giải tỏa; 1 vụ TC về lĩnh vực hành chính; 1.656 vụ kiến nghị, phản ánh.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu như liên quan đến cấp đất tái định cư; đền bù giải phóng mặt bằng cũng như các chế độ hỗ trợ khi thực hiện các dự án.

Qua công tác tiếp dân, các KN, TC, kiến nghị, phản ánh được xem xét giải quyết, xử lý kịp thời, các vụ việc phát sinh lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết tránh tình trạng bức xúc đông người, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, tạo lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, các cơ quan hành chính toàn tỉnh Điện Biên tiếp nhận 1.688 đơn (KN 87 đơn; TC 61 đơn; kiến nghị, phản ánh 1.540 đơn); so với cùng kỳ năm trước giảm 5,65% (1688/1789 đơn); đến cuối năm 2019 đã giải quyết xong 72% số đơn KN và hơn 92% đơn TC thuộc thẩm quyền; đơn đã giải quyết đảm bảo về trình tự, thủ tục và đúng pháp luật.

Theo đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, năm qua, Thanh tra các cấp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND cùng cấp trong công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC, giải quyết kịp thời những vụ phức tạp. Trong năm 2019 đã tích cực tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp, có chương trình kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về KN, TC và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc. Đối với các vụ việc cụ thể được giao đã chủ động và phối hợp tốt với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước có liên quan giải quyết và thẩm tra, xác minh KN, TC kịp thời có hiệu quả.

Chỉ đạo quyết liệt công tác PCTN

Năm qua, công tác PCTN cũng được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm; các cấp, ngành trong tỉnh thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của địa phương; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tỉnh cũng xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; thực hiện cải cách hành chính và tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng; phát huy tốt vai trò của xã hội về PCTN.

Qua tổng hợp báo cáo của các ngành, địa phương chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; không phát hiện vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra; không phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng nào qua giải quyết KN, TC…

Các kết quả đạt được trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN góp phần quan trọng để tỉnh Điện Biên hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; trong đó vai trò của các cơ quan thanh tra, đặc biệt là Thanh tra tỉnh được khẳng định; tiền đề này là động lực để họ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020 của mình.

Trần Kiên