​Theo Quyết định số 112/QĐ-TT ngày 28/6/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước đối với CTCP Môi trường đô thị Lào Cai.

Thời hiệu thanh tra từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017; thời gian thanh tra 30 ngày làm việc.

Đoàn thanh tra gồm 4 thành viên do ông Vũ Đức Quân - Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 3 làm Trưởng đoàn.  

Trần Quý