Đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đối với 25 đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ.

                                                                             Ngọc Phó