Dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Công an, hội nghị đã tập trung học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng gồm 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Với 3 nội dung Nghị quyết, cán bộ chiến sĩ Thanh tra Bộ đã nắm chắc những nội dung cơ bản về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Những chủ trương, đường lối thành tựu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh trật tự an toàn xã hội... 

Qua đó, cán bộ chiến sĩ Thanh tra Bộ vận dụng những thành tích đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thanh tra Công an nhân dân được giao trong thời gian tới.

 Đình Dũng - Quang Đông