Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra trên các lĩnh vực như: Hoàn thiện Luật Thanh tra; thanh tra các doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả; thanh tra các dự án đầu tư công; thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương; làm rõ mối quan hệ giữa thanh tra tỉnh và kiểm toán Nhà nước… Đồng thời, hai bên tập trung làm rõ các vấn đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của công dân; tuyên truyền phổ biến pháp luật tới nhân dân, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức…

Trưởng đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào Khăm Phăn Li - Phung đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh Cao Bằng. 

Bên cạnh đó, ông Khăm Phăn Li - Phung nhấn mạnh buổi trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động thanh tra tại Cao Bằng góp phần vun đắp hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào anh em; đưa việc hợp tác về công tác thanh tra giữa Thanh tra Chính phủ hai nước đi vào chiều sâu, hoạt động thiết thực hơn.

Ông Hoàng Tiến Khang, Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng cho biết, trung bình Thanh tra tỉnh Cao Bằng thực hiện trên 70 cuộc thanh tra/năm, phát hiện sai phạm trên 3 tỷ đồng/năm; tiến hành tiếp hơn 3.500 lượt công dân/năm; tiếp nhận hơn 1.800 đơn thư, kiến nghị/năm.

Tuy nhiên, công tác thanh tra tại tỉnh còn một số hạn chế như một số cuộc thanh tra chuẩn bị chưa kĩ, còn dàn trải, chưa trọng tâm; kết luận thanh tra còn chung chung, chưa chỉ rõ sai phạm và trách nhiệm đối với những sai phạm; công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi sau thanh tra chưa cao; một số thủ trưởng các cơ quan hành chính chưa làm tròn trách nhiệm tiếp công dân…

Thời gian tới, Thanh tra tỉnh Cao Bằng tập trung nội dung thanh tra theo hướng tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước các lĩnh vực được giao thực hiện. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề, diện rộng; tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chu Hiệu