Từ đầu năm đến nay, Thanh tra huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tổ chức triển khai 4 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm 3 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch và 1 cuộc kiểm tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

Thanh tra huyện cũng đã kiểm tra đối với 15 tổ chức, cá nhân trên địa bàn cụ thể: Thanh tra việc lập và chấp hành quyết toán ngân sách niên độ 2016 - 2018 đối với UBND các xã Phù Ninh, Phú Nham, Tiên Du, Trung Giáp, thị trấn Phong Châu.

Qua thanh tra đã kiến nghị giảm trừ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hơn 165 triệu đồng và thu hồi trên 20 triệu đồng với 4 công trình đầu tư xây dựng; thanh tra việc đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh dịch vụ, sử dụng công trình chợ trung tâm trị trấn Phong Châu và đã yêu cầu UBND thị trấn Phong Châu tổ chức đôn đốc các hộ kinh doanh tại chợ nộp số tiền thuê ki ốt, quầy hàng còn thiếu với số tiền hơn 1 tỷ đồng và chỉ đạo, giám sát ban quản lý chợ thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy … 

Xác định giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, công tác tiếp công dân của huyện đã có nhiều đổi mới, hoạt động hiệu quả.

Thanh tra huyện cũng tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo trưởng một số phòng, cơ quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp tiếp công dân cùng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện vào ngày 10 và 22 hàng tháng.

Các kiến nghị, đề nghị của công dân được giải đáp kịp thời, tránh tình trạng để công dân phải đi lại nhiều lần, từ đó đã củng cố được lòng tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền.

Đơn thư sau khi nhận đã được phân loại, xử lý theo quy định, giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo kịp thời đúng thời gian quy định. Chất lượng giải quyết đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành được nâng lên; việc giải quyết đơn nhìn chung đảm bảo về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thể thức văn bản; các vụ việc phức tạp được các ngành phối hợp giải quyết hoặc trực tiếp lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở đã hạn chế được đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp hoặc tái khiếu, tái tố.

Ngoài ra, Thanh tra huyện còn thành lập tổ kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư tồn đọng kéo dài trên địa bàn huyện nhằm giúp Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, đôn đốc, rà soát nội dung đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện và của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đối với những vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài, UBND huyện đã tổ chức hội nghị với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan bàn biện pháp giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Đối với những vụ việc mới phát sinh, UBND huyện giao cơ quan chuyên môn trực tiếp hướng dẫn giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi của công dân.

Nam Dũng