Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) ngành Thanh tra cho biết, nội dung phong trào thi đua năm 2020 sẽ tập trung vào phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT.
Một trong những nội dung quan trọng được Phó Tổng Thanh tra nhắc tới là tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị: Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết 04/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị 769/2019 của Tổng TTCP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Đặc biệt, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải gương mẫu chấp hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, mất đoàn kết, thái độ hách dịch, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi...

Phó Tổng TTCP cũng lưu ý, các đơn vị quan tâm, kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, đề xuất với Tổng TTCP, cấp có thẩm quyền có hình thức khen thưởng.

Nội dung quan trọng khác được Phó Tổng TTCP nhấn mạnh là thi đua nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực. Cụ thể như:

Công tác thanh tra, kiểm tra: Đổi mới theo hướng tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC): Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN, TC, phấn dấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết KN, xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật trên 80%.

Công tác phòng, chống tham nhũng: Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt chú trọng việc kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập, công khai, minh bạch; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; thực hiện tốt khen thưởng, bảo vệ người TC và người tố giác hành vi tham nhũng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra; tăng cường cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020…

Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Nói về kết quả công tác TĐKT năm 2019, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn cho biết đã có bước chuyển biến tích cực.

Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP quan tâm sâu sát đến công tác TĐKT. Cấp uỷ, lãnh đạo Thanh tra các cấp, ngành đã nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, từ đó đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội đồng TĐKT ngành Thanh tra đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các cụm, khối thi đua; khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích; sâu sát trong việc hướng dẫn, kiểm tra công tác thi đua; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng trong việc đăng tải, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; chú trọng đến bồi dưỡng các cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Các cụm, khối thi đua trong ngành Thanh tra đã sơ kết, kiểm tra chéo, chấm điểm thi đua, tổng kết và bình xét khen thưởng theo đúng hướng dẫn của TTCP đảm bảo kịp thời, chặt chẽ.

Tổ chức Thanh tra Nhà nước các cấp, các ngành; các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP đã tích cực triển khai phong trào thi đua; khích lệ, động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực học tập, phấn đấu, có nhiều sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ phong trào thi đua năm 2019, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, được Đảng và Nhà nước khen thưởng, được TTCP tặng Cờ thi đua và Tổng TTCP tặng Bằng khen.

Hải Hà