Thắt chặt kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí

Kế hoạch cho biết, trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị trực thuộc TTCP phải triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, để tạo nguồn cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính.

Phấn đấu từng bước thực hiện: Giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí; phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 10% so với dự toán được duyệt đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, lễ kỷ niệm; cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài...

Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu có nội dung trùng lắp, thiếu tính khả thi...

Đồng thời, tiết kiệm triệt để trong sử dụng văn phòng phẩm, thực hiện nhận văn bản chỉ đạo qua mạng để hạn chế in, sao chụp giấy tờ không cần thiết...

Đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm kinh phí thường xuyên, đặc biệt là kinh phí phục vụ đoàn thanh tra (chi phí đi lại, tiền phòng ngủ).

Cùng với đó, TTCP sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức, chế độ chi tiêu, nhất là chi phí, công tác phí, tiền xăng xe đi công tác, chi điện, nước, chi quản trị trụ sở và các chi phí khác.

Đối với quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, sẽ nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Trong quản lý và sử dụng tài sản công, thủ trưởng các đơn vị dự toán phải tăng cường công tác quản lý chi tiêu tài chính, sử dụng tài sản công đảm bảo đúng mục đích, chống lãng phí các khoản chi hành chính không cần thiết...

Nghiên cứu thực hiện kiêm nhiệm 1 số chức danh

Đặc biệt, theo kế hoạch nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động rất đáng được quan tâm.

Theo đó, TTCP sẽ tiết kiệm triệt để các khoản chi cho đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra.

Các đơn vị trong TTCP phải thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tinh giản 1,5% so với biên chế được giao. Chỉ bổ sung tối đa 50% số biên chế giảm do tinh giản biên chế và 50% số biên chế giảm do nghỉ hưu, thôi việc theo quy định.

Kế hoạch cũng yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế năm 2019 và các năm (2019-2021), trình Tổng Thanh tra phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong đó xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiếu là 10% biên chế.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi tối thiểu 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách bằng trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Cùng với đó, rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng bộ để giảm biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức.

Ngoài ra, phải nghiên cứu đẩy mạnh việc thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức.

Mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan TTCP phải gương mẫu chấp hành các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như Kế hoạch hành động năm 2019 của TTCP...

Hải Hà