Tiếp nhận 2.958 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Qua phân loại, có 1377 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính các cấp. Đã giải quyết được 1.266/1.322 vụ khiếu nại và 53/55 vụ tố cáo.

Qua giải quyết, đã thu hồi về cho Nhà nước 71 triệu đồng và 4.168m2 đất các loại; khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân 373 triệu đồng và 692m2 đất các loại; minh oan cho 53 trường hợp.

Lê Phương