Theo dự thảo, năm 2019, TTCP sẽ phải xây dựng 9 Nghị định trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bao gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định thay thế Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập; Nghị định thay thế Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định quy định chi tiết các biện pháp thi hành Luật Tố cáo; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các Đề án trình Thủ tướng Chính phủ: Đề án trình Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Đề án về xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; Đề án trình Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng thời, trong năm 2019, các cục, vụ cũng phải triển khai, hoàn thành 11 văn bản, Thông tư trình Tổng Thanh tra như: Thông tư quy định về thanh tra lại; Thông tư quy định về tổ chức và các hoạt động của Đoàn thanh tra; Thông tư thay thế Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của TTCP quy định về xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Thông tư quy định bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh; Thông tư thay thế Quyết định 1840/QĐ-TTCP ngày 25/9/2007 của Tổng TTCP về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 3888/QĐ-TTCP ngày 28/12/2015 của Tổng Thanh tra ban hành Quy chế quản lý văn bản đến và soạn thảo văn bản đi của TTCP; Quyết định thay thế quyết định 2861/QĐ-TTCP ngày 3/12/2013 của Tổng Thanh tra ban hành ban hành Quy chế làm việc của TTCP.

Các thỏa thuận hợp tác song phương giữa TTCP với Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia của Cộng hòa Italia; thỏa thuận hợp tác song phương giữa TTCP với Cục Phòng, chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga; thỏa thuận hợp tác song phương giữa TTCP với Cơ quan Thanh tra Philippines.

Tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nghị định, thông tư.

Yêu cầu Vụ Pháp chế và Cục Phòng, chống tham nhũng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ trình Chính phủ 2 Nghị định quy chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Vụ Pháp chế chủ trì rà soát lại danh mục các văn bản, bổ sung thêm danh mục còn thiếu…

Thái Hải