Quyết định này nhằm thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật Thanh tra.

Hội đồng Xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi gây lãng phí của ông Nguyễn Thế Chính do ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch; ông Nguyễn Sơn Hồng, Phó Chánh Thanh tra làm Phó Chủ tịch hội đồng.

Trước đó, thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2014-2016, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã chỉ ra việc ông Nguyễn Thế Chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn này và các cán bộ chức năng đã thanh toán không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, không đúng dự toán được phê duyệt trên 546 triệu đồng.

Hội đồng Xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại có trách nhiệm đánh giá mức độ thiệt hại thưc tế do hành vi lãng phí gây ra; xác định trách nhiệm của từng cá nhân có hành vi lãng phí gây ra; kiến nghị người có thẩm quyền ra quyết định bồi thường thiệt hại về mức, thời hạn và phương thức bồi thường thiệt hại cụ thể đối với từng cá nhân./.

Giang Thân