Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, kế hoạch của UBND thành phố, kế hoạch của Sở Y tế, Sở phối hợp với Thanh tra thành phố phổ biến, tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 tới cán bộ chủ chốt của ngành Y tế.

Qua các kỳ kiểm tra và nắm bắt thực tế việc các đơn vị trong ngành giải quyết đơn thư tố cáo cho thấy: Hầu hết các đơn vị còn lúng túng trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo, thậm chí không nắm được thẩm quyền, trình tự giải quyết, xử lý đơn thư tố cáo; đặc biệt không biết và không thực hiện việc bảo vệ người tố cáo dẫn đến tình trạng mất đoàn kết trong cơ quan đơn vị.

Trong hội nghị này, báo cáo viên sẽ giúp cán bộ ngành hiểu được Luật Tố cáo, về thẩm quyền giải quyết tố cáo,về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo, về tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo, về bảo vệ người tố cáo.

Sau tập huấn, các cán bộ chủ chốt về đơn vị tổ chức tuyên truyền, phố biến Luật Tố cáo năm 2018 tới cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình để mọi người biết và chấp hành tốt chức trách nhiệm vụ, không vi phạm pháp luật trong thời gian công tác. Vì Luật này quy định kể cả cán bộ công chức, viên chức đã về hưu hoặc chuyển công tác khác mà bị tố cáo vi phạm pháp luật vẫn bị xem xét xử lý theo pháp luật.

Báo cáo viên pháp luật thành phố Đoàn Ngọc Thưởng đang trình bày

Báo cáo viên pháp luật thành phố Đoàn Ngọc Thưởng cho biết: Trong những năm qua, Luật Tố cáo năm 2011 đã tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy Luật Tố cáo năm 2011 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập: Về thẩm quyền giải quyết tố cáo; về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; về tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo; về bảo vệ người tố cáo.

Những hạn chế, bất cập nêu trên dẫn đến tình trạng làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo, trật tự, kỷ cương pháp luật, vì vậy cần phải xây dựng Luật Tố cáo mới nhằm khắc phục tình trạng đó.

Luật Tố cáo năm 2018 gồm 9 chương với 67 điều có nội dung và phạm vi điều chỉnh hợp lý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tố cáo; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các loại tố cáo; có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo; đồng thời xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Luật Tố cáo trong hệ thống pháp luật, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm tính khả thi đã được Quốc hội khóa 14 Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Đây là Luật Tố cáo mới và đã được Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019  quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

Kim Thành