Theo báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh, 9 tháng năm 2019, đã có trên 1.300 lượt công dân được các cơ quan của tỉnh tiếp thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (tăng 51,12% so với cùng kỳ năm 2018). 

Công tác tham mưu, chuẩn bị nội dung, điều kiện cho lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ, đột xuất được thực hiện tốt. Ban Tiếp công dân tỉnh đã chuẩn bị nội dung và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức 13 buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng, tiếp công dân đột xuất và đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định; phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị điều kiện phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 7 buổi tiếp công dân định kỳ; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện phục vụ lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy 3 buổi tiếp công dân. 

Việc phân loại xử lý đơn thư tại Ban Tiếp công dân tỉnh được thực hiện theo quy định, công tác theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, xử lý đơn thư đối với các ngành, địa phương được tăng cường thực hiện; các ngành đã chủ động phối hợp với các địa phương tiếp, giải thích, tuyên truyền, vận động giải quyết từ cơ sở xã, huyện; tăng cường tổ chức đối thoại tại địa phương, hạn chế đoàn đông người tập trung tại tỉnh, Trung ương. Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận 1.053 đơn của công dân, đã xử lý 1.007 đơn, đạt tỷ lệ 95,63%. 

Công tác an ninh trật tự, an toàn tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh được đảm bảo, ý thức trách nhiệm, đạo đức, tác phong của cán bộ, công chức từng bước được nâng cao.

Trong thời gian tới, Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên sẽ duy trì tiếp công dân tại trụ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tăng cường giải thích, thuyết phục trong quá trình tiếp và hướng dẫn công dân; xây dựng và thực hiện quy trình tiếp công dân và xử lý đơn tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh gắn với thực hiện văn hóa công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được lãnh đạo tỉnh kết luận tại các buổi tiếp công dân; các vụ việc do Ban Tiếp công dân chuyển đơn…

Thái Hải