Phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả tích cực

Báo cáo công tác thi đua năm 2018  cho thấy, năm 2018 là năm cả nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011 - 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Nội chính TW đã tích cực tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT/TW của Bộ Chính trị "Tiếp tục đổi mới thi đua khen thưởng"; Chỉ thị 18 CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đặc biệt, triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2021, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau". Các bộ, ban, ngành trong Khối đã chủ động, tích cực tham mưu với lãnh đạo ban hành các quyết định, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, các phong trào thi đua yêu nước diễn ra dưới nhiều hình thức sôi nổi rất thiết thực và hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018; tập trung phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày hội lớn của đất nước...

Năm 2018, Khối cũng có nhiều hoạt động tích cực, đổi mới cả về nội dung và hình thức sinh hoạt, từ các phong trào thi đua năm 2018, các bộ, ban, ngành trong Khối đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của toàn thể cán bộ, công chức, sỹ quan, chiến sỹ... đạt được nhiều kết quả tích cực, lan tỏa rộng rãi, tạo nên hiệu ứng lớn góp phần tạo động lực xây dựng đất nước phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong những năm qua.

Bên cạnh các phong trào thi đua, các bộ, ban, ngành trong Khối đã tích cực tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng...

Mặt khác, năm 2018, các bộ, ban, ngành trong Khối đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng. 

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TH

 

Phong trào thi đua và công tác khen thưởng của từng bộ, ban, ngành có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, bám sát nhiệm vụ chính trị, có khẩu hiệu hành động cụ thể, trọng tâm là công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập trong cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ, được dư luận nhân dân quan tâm, động viên.

Đặc biệt, qua phong trào thi đua, nhiều cán bộ, công chức sỹ quan, chiến sỹ đã giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đổi mới chỉ tiêu thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm công tác

Tại hội nghị, các đại biểu tán thành với bản báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của các đơn vị trong Khối. Đồng thời, cũng tập trung bàn về phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, năm 2019 phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, dứt khoát", các bộ, ban, ngành trong Khối tiếp tục quán triệt sâu sắc các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; nghiên cứu, đề xuất đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước theo hướng xây dựng chỉ tiêu thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm công tác, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019 của các đơn vị trong Khối.

Đại diện Khối trưởng, Khối phó nhận hoa chúc mừng. Ảnh: TH

 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra của từng ngành. Nâng cao chất lượng trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác được đề ra; tích cực đổi mới công tác chuyên môn của từng đơn vị trong Khối.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đổi mới hoạt động thi đua đi vào thực chất, khắc phục các hoạt động thi đua nặng về hình thức; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong giai đoạn 2016-2020 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW phát động.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, tập trung tuyên truyền về các hoạt động, giáo dục truyền thống, gương người tốt, việc tốt. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và tạo điều kiện để các điển hình được tuyên truyền, báo cáo nhằm tạo ra sự lan toả trong cộng đồng...

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2019 và bình bầu Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính TW năm 2019.

Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao làm Khối trưởng, Bộ Công an làm Khối phó Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính TW năm 2019.

Thái Hải