Thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp 778 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận là 916 đơn thư. Tổng số đơn phải xử lý trong kỳ là 1.073 đơn.

Qua xử lý đơn thư, có 849 đơn đủ điều kiện xem xét, xử lý, trong đó số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp là 56 đơn khiếu nại, tố cáo. Còn lại là đơn kiến nghị, phản ánh.

Đã giải quyết được 22/56 đơn khiếu nại, tố cáo. Kết quả giải quyết, khiếu nại đúng 4 vụ việc; khiếu nại sai 17 vụ việc; tố cáo sai 1 vụ việc.

 Lê Phương