Cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp, ngành và các cơ quan thanh tra trên địa bàn TP đã tiếp 1.788 lượt người (có 4 đoàn đông người); tiếp nhận 1.669 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.

Kết quả, đã giải quyết được 19/33 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, 14 vụ còn lại đang giải quyết. Các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Lê Phương