Cụm thi đua số IV gồm thanh tra 7 tỉnh biên giới miền núi phía Bắc: Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh. Năm 2020, Thanh tra tỉnh Điện Biên với vai trò Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn là Cụm phó.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động năm 2020 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, mới đây, tại Lạng Sơn, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo thanh tra 7 tỉnh đã thống nhất ký giao ước thi đua năm 2020 với các nội dung. Cụ thể:

Phấn đấu triển khai 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt với chất lượng và hiệu quả cao; triển khai kịp thời, hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; phấn đấu đôn đốc thu hồi về tiền và tài sản đạt tỷ lệ trên 70% số phải thu hồi trong năm, trong đó chú trọng công tác xử lý thu hồi ngay trong quá trình thanh tra.

Ông Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên (Cụm trưởng) và bà Đoàn Thị Loan, Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn (Cụm phó) ký giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: Thanh tra Lạng Sơn

Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh tập trung giải quyết các  vụ việc khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền và các vụ việc được giao; tập trung đôn đốc, tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ theo 5 chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức ngành Thanh tra; phấn đấu ít nhất 90% công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có công chức vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Thanh tra các tỉnh triển khai thực hiện tốt đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đại diện các tỉnh cũng bàn kế hoạch kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong cụm; bên cạnh đó tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao  trong cụm thi đua để chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V.

Trần Kiên