Theo quyết định thanh tra được công bố, Đoàn Thanh tra gồm 6 người do ông Ngô Đình Long, Thanh tra viên chính Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Thời hạn thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ năm 2009 đến năm 2018, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Đây là cuộc thanh tra đột xuất Thủ tướng Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ thực hiện nhằm đánh giá, làm rõ việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia. Phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan cũng như những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công.

Toàn cảnh buổi công bố. Ảnh: PA

 

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Khu Liên hợp thể thao tạo điều kiện cho Đoàn làm việc tốt nhất. Đồng thời, cử người  àm việc có trách nhiệm làm việc với Đoàn cũng như phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn Thanh tra.

Đối với Đoàn Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu  Đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Tại buổi công bố, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu Tổng cục Thể dục Thể thao, Khu Liên hợp thể thao quốc gia phân công người làm đầu mối làm việc với Đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để Đoàn Thanh tra làm việc hiệu quả, qua đó, giúp Thanh tra Chính phủ có  đánh giá toàn diện để tham mưu cho Chính phủ điều hành Khu liên hợp thể thao hoạt động tốt hơn.

Phương Anh