Theo Quyết định số 58/QĐ-TT của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau, đoàn do ông Nguyễn Hồng Phước, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo làm trưởng đoàn, sẽ tiến hành thanh tra tại Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau trong thời gian 20 ngày làm việc.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức và bố trí, phân công công tác; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2016 đến ngày công bố quyết định.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Huỳnh Văn Vui, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra cần bám sát kế hoạch đã được phê duyệt, tiến hành thanh tra đúng quy định pháp luật, đảm bảo yêu cầu chính xác, khách quan, trung thực.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật, chế độ thông tin, báo cáo, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị là đối tượng thanh tra.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Huỳnh Văn Vui cũng đề nghị thủ trưởng cơ quan là đối tượng thanh tra cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện cho đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Cảnh Nhật