Trong 7 đoàn thanh tra đã kết thúc thì mới ban hành được 2 kết luận thanh tra. Qua đó, phát hiện số tiền sai phạm trên 14,25 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn được phát hiện khi Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 25 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Trong quý I, thanh tra các sở, ban, ngành trong tỉnh cũng đã tiến hành 711 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Kết quả, phát hiện 673 trường hợp sai phạm với số tiền 1,12 tỷ đồng...

Chu Tuấn