Đây là cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 17/11/2017.

Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, Đoàn sẽ xem xét, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đoàn do ông Phạm Đồng Tịch, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Cà Mau, làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2015 - 31/12/2017, có kiểm tra đối chiếu trước và sau thời kỳ thanh tra những vấn đề có liên quan.

Cuộc thanh tra nhằm phát hiện những mặt tích cực để phát huy, đồng thời làm rõ những mặt còn thiếu sót, bất cập, vi phạm để kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời, đúng qui phạm pháp luật.

Cảnh Nhật