Theo Quyết định 298/QĐTC-CTUBND ngày 13/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hiếu, ông Quách Hoàng Sáu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh với thời hạn là 5 năm. 

Nguyễn Nhung