Kết luận 4 cuộc thanh tra từ năm 2018 chuyển sang, phát hiện hơn 5,5 tỷ đồng vi phạm, kiến nghị thu hồi 1,4  tỷ đồng, kiến nghị khắc phục hơn 4,6 tỷ đồng. Đã thu hồi nộp ngân sách 617 triệu đồng; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 1 vụ tại Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.

Thanh tra các sở, ngành đã tổ chức 135 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 371 tổ chức, cá nhân. Phát hiện 182 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 156 quyết định xử phạt hành chính 772 triệu đồng. Đã thu và nộp ngân sách 652 triệu đồng.

Lê Phương