Về kết quả kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Giang báo cáo có 2 người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; 142 người đã kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; 8 người đã kê khai tài sản, thu nhập bổ sung; 36 người đã kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ.

152 người đã được công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Không có người nào công khai bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức niêm yết.

Năm 2023, tổng số người đã tiến hành xác minh là 1 người, không có người được xác minh ngẫu nhiên theo kế hoạch của năm 2023.

leftcenterrightdel
  

Qua đó, 1 người đã bị kết luận về những vi phạm, sai sót khác như kê khai sai mẫu, chưa đảm bảo theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, thiếu chính xác về số liệu, thông tin kê khai, chậm thời hạn so với quy định… nhưng không bị kết luận là không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập hoặc không trung thực trong việc giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.

Theo thống kê, không có người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập hoặc không trung thực trong việc giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Giang nêu một số khó khăn, vướng mắc hiện nay về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, như chưa có sự thống nhất trong hướng dẫn, thực hiện giữa Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 và Hướng dẫn số 03-HĐ/UBKTTW ngày 3/11/2022, gây khó khăn trong việc xác định số lượng người được lựa chọn để xác minh.

Theo Nghị định số 130/2020 ngày 30/10/2020, số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh.

Theo Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 3/11/2022, số lượng đảng viên được xác minh tài sản, thu nhập được lựa chọn tối thiểu bằng 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm.

Ngoài ra, việc thực hiện xác minh tài sản, thu nhập mới chỉ dừng lại ở kiểm soát trên cơ sở nghiên cứu, xem xét bản kê khai tài sản, thu nhập, các báo cáo, tài liệu liên quan của người có nghĩa vụ kê khai; còn khó khăn trong việc thực hiện xác minh thực tế tài sản, nguồn gốc tài sản và sự biến động về tài sản.

Một số đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập đối với các tài sản đang được sử dụng, khai thác chung, nhưng trên thực tế, những tài sản đó chưa thuộc quyền sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức như tài sản chưa sang tên, tài sản đang dùng chung với bố mẹ, người thân... dẫn đến việc còn lúng túng cách thức kê khai.

Hoàng Long