Ngày 28/11/2023, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã công khai Kết luận thanh tra số 06/KL-TT ngày 16/10/2023 về thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN và các quy định có liên quan về PCTN đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.

Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ có ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCTN. Đồng thời, phân công Giám đốc Sở chỉ đạo trực tiếp công tác nội chính và PCTN, tiêu cực và thành lập tổ giúp việc về công tác PCTN, tiêu cực.

Việc thực hiện mua sắm tài sản công để phục vụ hoạt động của đơn vị đều có họp thống nhất; niêm yết công khai kết quả lựa chọn nhà cung cấp để toàn thể công chức, viên chức, người lao động theo dõi; thực hiện công khai dự toán mua sắm tài sản công theo thẩm quyền quản lý, sử dụng kinh phí được phân bổ…

Bên cạnh những mặt tích cực, đoàn thanh tra đã chỉ ra một số công tác đơn vị chưa thực hiện tốt như: Không ban hành kế hoạch thực hiện công tác “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN” năm 2022 theo nội dung chỉ đạo tại Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 5/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Sở Khoa học và Công nghệ không quy định việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy chế làm việc tại đơn vị; không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 theo quy định của Luật PCTN năm 2018; không ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN.

Nguyên nhân hạn chế trên là do Sở Khoa học và Công nghệ chưa kịp thời chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được đối với nhiệm vụ công tác PCTN trong thời gian qua; chưa thường xuyên chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót qua thực hiện công tác PCTN.

Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ không ban hành kế hoạch thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực theo nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch PCTN tại 2 đơn vị trực thuộc là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ, đoàn thanh tra xác định còn một số hạn chế.

Cụ thể: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có xây dựng kế hoạch nhưng chưa bám sát vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, từ đó dẫn đến những nội dung không thuộc thẩm quyền vẫn đưa vào thực hiện là chưa phù hợp; Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ không xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN.

Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 40 lượt, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và cuối năm có báo cáo đầy đủ, kịp thời, niêm yết công khai. Tuy nhiên, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng không nêu cụ thể đối tượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng vượt so với kế hoạch (2 thạc sĩ).

Đối với việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập, qua kiểm tra 15 bản kê khai, có 12 bản còn một số nội dung kê khai chưa đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long xác định, trách nhiệm thiếu sót này thuộc về Phó Chánh Văn phòng được giao phụ trách việc tiếp nhận, rà soát, kiểm tra bản kê khai theo quy định Điều 38 Luật PCTN năm 2018.

Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót đối với tập thể, cá nhân: Văn phòng, Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ về những hạn chế, thiếu sót.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác PCTN theo quy định Luật PCTN và các văn bản pháp luật có liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh để có những đánh giá đúng về tình hình chấp hành pháp luật PCTN; chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế.

Cảnh Nhật