Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-TTCP ngày 6/2/2024 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023, UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 với mục đích nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác PCTN của các đơn vị, địa phương trên địa bàn năm 2023 theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Việc đánh giá công tác PCTN phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh với tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh.

Tỉnh sẽ thành lập tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh năm 2023 (trong tháng 3/2024) và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tự đánh giá công tác PCTN của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. (Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023). Tổ chức thực hiện lập hồ sơ tự đánh giá và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá công tác PCTN năm 2023 của tỉnh, để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định (xong trước ngày 31/5/2024).

Thanh tra tỉnh Lào Cai tham mưu cho UBND tỉnh thành lập tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh năm 2023, trong đó giao Thanh tra tỉnh là cơ quan thường trực; đồng thời, làm đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ. (Ngay sau khi bộ chỉ số đáng giá công tác PCTN năm 2023 của Thanh tra Chính phủ được ban hành).

Đối với tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh năm 2023: Nghiên cứu bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2023 của Thanh tra Chính phủ và xây dựng văn bản hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện tự đánh giá.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá báo cáo tự đánh giá của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; trường hợp cần thiết tổ công tác lập các nhóm kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp đối với một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. (Thực hiện xong trước ngày 10/5/2024).

Tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN của tỉnh Lào Cai năm 2023 gửi Thanh tra Chính phủ. (Thực hiện xong trước 31/5/2024).

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức thu thập thông tin, tài liệu lập hồ sơ tự đánh giá, xây dựng báo cáo công tác PCTN năm 2023 của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình theo hướng dẫn của tổ công tác đánh giá PCTN tỉnh; Báo cáo kết quả tự đánh giá gửi về tổ công tác trước ngày 15/4/2024 được gửi theo đường văn thư đến Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh Lào Cai cũng cho biết: Các báo cáo gửi sau ngày 15/4/2024 sẽ không được xem xét và coi như cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương không thực hiện đánh giá theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh - thường trực của tổ công tác đánh giá PCTN của tỉnh năm 2023) để được hướng dẫn xử lý” - văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường ký nhấn mạnh.

Nam Dũng