Theo BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh, trong những tháng đầu năm 2024, bám sát tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương, chương trình công tác của BCĐ Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh Hà Tĩnh cụ thể hóa bằng các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN, tiêu cực nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các mặt trên địa bàn.

Đáng chú ý là tổ chức quán triệt thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”.

Cơ quan Thường trực BCĐ đã phối hợp tổ chức tập huấn công tác nội chính và PCTN, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã...

Cùng với đó, tham mưu, chỉ đạo khắc phục những sơ hở trong cơ chế, chính sách; định hướng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCTN, tiêu cực và điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2024 của UBND tỉnh; thành lập tổ giúp việc tham mưu chỉ đạo xử lý, giải quyết vụ án, vụ việc tham nhũng.

Đặc biệt, trong công tác giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã tập trung tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Trong 4 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 140 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 43 đảng viên.

BCĐ tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác này như: Tiến độ một số vụ việc, vụ án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo còn chậm, chưa được giải quyết dứt điểm; chậm chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Một số lĩnh vực như: Đấu thầu; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; tín dụng, ngân hàng; tài chính ngân sách; lĩnh vực thanh tra còn bộc lộ những sai sót.

Đức Anh