Thời gian kiểm tra, rà soát là 25 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra (không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Đoàn kiểm tra, rà soát gồm các ông, bà: Phạm Văn Thắng, thanh tra viên, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3, làm Trưởng đoàn; bà Lê Thị Phương, thanh tra viên và ông Vũ Văn Đức, thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3, là thành viên.

Chỉ đạo đoàn kiểm tra là ông Phạm Xuân Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Đoàn kiểm tra, rà soát có nhiệm vụ thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt, theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Trước khi ban hành quyết định kiểm tra, rà soát, làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm trong việc cổ phần hóa, bán tài sản của Công ty CP Sông Mã, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã căn cứ Văn bản số 223/UBND-THKH ngày 6/5/2024 về việc khẩn trương thực hiện Kết luận số 2718-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa về tiếp tục tập trung thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 2/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Thông báo kết luận số 485-TB/UBKTTW ngày 27/6/2023 của UBKT Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó, giao Thanh tra tỉnh tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

Công ty CP Sông Mã, tiền thân là Công ty TNHH MTV Sông Mã, là doanh nghiệp Nhà nước.

Năm 2008, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2036 về việc thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty này (đến 2013 cổ phần hóa).

Theo phương án cổ phần hóa, Công ty CP Sông Mã có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, tương ứng với 3.500.000 CP phát hành với mệnh giá 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước giữ 395.000 CP (11,29% vốn), cổ phần ưu đãi cho người lao động là 42.200 CP (1,29%), cổ phần bán ra bên ngoài là 3.062.800 CP (87,51% vốn).

Tháng 12/2021, Công ty CP Sông Mã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Hiện nay, người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Sông Mã là ông Lê Văn Tám.

Văn Thanh