Công tác thanh, kiểm tra các lĩnh vực tư pháp được chú trọng

Báo cáo kết quả công tác tư pháp cho thấy, trong quý I/2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 văn bản do Bộ Tư pháp trình; Bộ cũng trình 5/5 văn bản, đề án theo chương trình kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo tiến độ trình Quốc hội đúng thời hạn.

Công tác thẩm định, đề nghị xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Từ ngày 1/1/2024 – 31/3/2024, trên cơ sở đề nghị thẩm định của các bộ, ngành gửi về, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với 8 đề nghị xây dựng VBQPPL; 34 dự án, dự thảo VBQPPL.

Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL tiếp tục được quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn ban hành văn bản của các bộ, ngành, địa phương và sự phản ánh, kiến nghị của cơ quan báo chí, người dân, tổ chức; tổ chức triển khai thực hiện các quyết định về việc kiểm tra văn bản theo chuyên đề.

Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2023, góp phần minh bạch, dễ tiếp cận các VBQPPL thuộc lĩnh vực Bộ Tư pháp quản lý; báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật được tập trung thực hiện. Trong quý I/2024, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024, trong đó tập trung vào lĩnh vực an toàn thực phẩm, quản lý thuế, lĩnh vực xuất bản, in ấn và phát hành xuất bản phẩm…

Công tác quản lý Nhà nước trong một số lĩnh vực bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý... tiếp tục được tăng cường. Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan tiếp tục hoàn thiện đối với các dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, như: Dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và một số văn bản hướng dẫn thi hành khác.

Công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước, như: Xử lý vi phạm hành chính, bồi thường Nhà nước, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, công chứng, trợ giúp pháp lý... được chú trọng thực hiện.

Trong hoạt động trợ giúp pháp lý, cả nước đã thụ lý 5.330 vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng và có 3.160 vụ việc kết thúc. Tất cả các vụ việc thẩm định, đánh giá đều đạt chất lượng khá trở lên.

Trong thời gian báo cáo, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an nghiên cứu đẩy nhanh việc kết nối các phần mềm phục vụ thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dựng VNeID tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế; thực hiện phân quyền cho Sở Tư pháp tra cứu thông tin có trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, theo đó, tính đến nay có 56/63 sở tư pháp thực hiện thử nghiệm tính năng phân quyền.

Thi hành xong 1.177 việc với hơn 10.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, 6 tháng đầu năm (10/2023 - hết tháng 3/2024) đã thi hành xong 242.304 việc và trên 47.595 tỷ đồng. Trong đó, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 1.177 việc với hơn 10.000 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong hệ thống cơ quan THADS được tập trung chỉ đạo. Tính từ 1/10/2023 đến 29/2/2024, cơ quan THADS thu hồi được số tiền 8.960 tỷ 312 triệu 295 nghìn đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, TAND các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 1.387 bản án hành chính.

Các cơ quan THADS thực hiện theo dõi 1.387 bản án, số cũ chuyển sang là 776 việc, số tiếp nhận mới là 611 việc; các cơ quan hành chính đã thi hành xong 400 việc (trong đó, số bản án đã có quyết định buộc THAHC của tòa án là 107 bản án, số bản án chưa có quyết định buộc THAHC của tòa án là 121 bản án); đang tiếp tục thi hành 979 bản án (trong đó, số bản án đã có quyết định buộc THAHC của tòa án là 374 bản án, số bản án chưa có quyết định buộc THAHC của tòa án là 605 bản án).

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết quý II/2024, Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; các kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

Tiếp tục tham mưu, giúp Chính phủ thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; tập trung hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết của Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua tại Kỳ họp thứ 7 trong lĩnh vực quản lý của Bộ như: Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và các báo cáo của Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng trình Quốc hội tại Kỳ họp.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao chất lượng thẩm định các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp.

Bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2024; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án hành chính.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra Nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bồi thường Nhà nước; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; đăng ký biện pháp bảo đảm; bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt, hiệu quả hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

 

Thái Hải