Thực hiện kết luận của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 19/5/2022 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định về việc thi hành kỷ luật cán bộ công chức:

Cách chức Chủ tịch UBCKNN đối với ông Trần Văn Dũng, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Cảnh cáo đối với ông Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBCKNN giai đoạn 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBCKNN, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Trước đó, ngày 18/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo về việc xem xét, kết luận về xử lý kỷ luật Đảng đối với Đảng ủy UBCKNN và các cá nhân là đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN.

TQ