Theo Thanh tra Bộ, Trường đã triển khai các qui định về PCTN như phổ biến, tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN; triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014… Đơn vị không nhận được đơn thư nào về tố cáo tham nhũng; không phát hiện được cán bộ, công chức, viên chức nào có hành vi tham nhũng qua kiểm tra nội bộ và giải quyết đơn tố cáo.

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật về PCTN; tổ chức tuyên truyền, quán triệt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác PCTN; đã đưa nội dung PCTN vào giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCTN. 

Thực hiện việc công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách; chấp hành các quy định của pháp luật về việc mua sắm tài sản, trang thiết bị; thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; tiến hành xây dựng và ban hành 8 bộ quy chế, quy định áp dụng trong các hoạt động của Trường; ban hành quyết định công nhận và đảm bảo quyền giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; đã thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội còn một số tồn tại cần được chấn chỉnh. 

Trường đã thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác PCTN nhưng chưa được ghi nhận vào biên bản các cuộc họp của đơn vị. Chưa thành lập Ban Chỉ đạo PCTN. Một số bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng thuộc diện phải kê khai chưa đúng mẫu và chưa đúng hướng dẫn. 

Người đứng đầu đơn vị chưa thường xuyên kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Chưa xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong quản lý hành chính. Chưa thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ về công tác PCTN theo quy định.

Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch yêu cầu Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo PCTN và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác PCTN. Các hoạt động, nội dung này phải được ghi nhận vào biên bản cuộc họp, nghị quyết của chi bộ, biên bản hội nghị cán bộ, viên chức của đơn vị. 

Đồng thời triển khai đúng quy định, đúng mẫu, đúng hướng dẫn việc kê khai tài sản thu nhập và công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78 ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08 ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 117 ngày 14/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, viên chức. 

Thường xuyên tiến hành kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTN theo Công văn số 1288 ngày 2/11/2007 về việc thực hiện Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. 

Tiến hành rà soát, tập hợp các quy trình quản lý hành chính còn phù hợp mà đơn vị đã ban hành để tiếp tục triển khai và sử dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCYN ISO 9001:2008 trong quản lý hành chính theo quy định tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg. 

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác PCTN của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ…

 Giang Thân