Theo đó, căn cứ Quyết định số 951/QĐ-UBDT ngày 08/12/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, phê duyệt Ban hành đợt 1 (16 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình 1719 giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; căn cứ Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh, về thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5 thuộc Chương trình 1719 giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh, về thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5 thuộc Chương trình 1719 năm 2023.

UBND tỉnh Hoà Bình yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố được giao tổ chức thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5 thuộc Chương trình 1719; căn cứ các chuyên đề đã được phê duyệt tại Quyết định số 951/QĐ-UBDT ngày 08/12/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc chủ động lựa chọn các nội dung, chuyên đề phù hợp với nhu cầu, thời gian và nhóm đối tượng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Phối hợp mời cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành tham gia làm giảng viên, báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề thuộc chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực ngành được giao quản lý hoặc các đơn vị, cơ sở đào tạo có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các bộ tài liệu do các bộ, ngành liên quan biên soạn, ban hành; căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện đặc thù của địa phương, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố được giao tổ chức thực hiện đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình 1719 chủ động đề xuất, lựa chọn xây dựng các chuyên đề đặc thù của địa phương trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành để tổ chức thực hiện.

Yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực ngành được giao quản lý phân công cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, tham gia làm giảng viên, báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề theo lĩnh vực ngành quản lý.

Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo UBND và Ủy ban Dân tộc về kết quả thực hiện các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng thuộc Chương trình 1719 giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định./.

Sơn Quân