Thực hiện Kết luận số 776-KL/TU, ngày 19/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; và Công văn số 1275-CV/BCSĐ, ngày 30/8/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 776-KL/TU; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tiếp tục phát huy những ưu điểm, mặt tích cực về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời, nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được chỉ ra tại Kết luận số 776-KL/TU, nhất là: Kịp thời tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của Trung ương và của tỉnh về giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại liên quan đến các bản án hành chính; tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc phối hợp xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở; cập nhật dữ liệu vào Phần mềm Quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm khớp với thực tế, rà soát, nâng cấp phù hợp với các biểu mẫu tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 23/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo, hình thức báo cáo, phương thức gửi báo cáo, trách nhiệm báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Không để xảy ra tình trạng vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

Việc khắc phục, sửa chữa phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, với quyết tâm cao, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ, phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân và tập thể để triển khai thực hiện; các nội dung, biện pháp khắc phục phải thật cụ thể, khả thi, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu.

Trong quá trình thực hiện, phải chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục.

II. Giải pháp thực hiện

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các công chức, viên chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 23/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và trách nhiệm người đng đu cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh”; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân”; Công văn số 8036-CV/TU, ngày 11/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU và Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý về đất đai, quy hoạch và xây dựng và trên địa bàn tỉnh”; Kết luận số 776-KL/TU, ngày 19/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; Nghị quyết số 379-NQ/BCSĐ, ngày 18/02/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi hành án hành chính; theo dõi đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kim toán nhà nước trên địa bàn tỉnh”; Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 09 nhóm giải pháp đã được nêu ra tại Chương trình hành động số 10235/CTHĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Uyên Uyên

 (Còn nữa)