Nhằm triển khai nghiêm túc Nghị định số 10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực vào ngày 20/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các địa phương đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cho người sử dụng đất.

Trong đó tập trung rà soát, chỉ đạo cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 10/2023.

Cấp sổ đỏ đối với công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải là đất ở và nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất ở.

Đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải là đất ở như khách sạn, ccondotel, biệt thự du lịch, officetel, thương mại dịch vụ... thì cấp sổ đỏ theo quy định tại Điều 32 Nghị định 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Trình tự, thủ tục cấp thực hiện theo Điều 72 Nghị định 43/2014. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất được xác định theo quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm ban hành quyết định.

Đối với trường hợp nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất ở, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ... mà chủ đầu tư đã thực hiện chuyển nhượng phần diện tích này theo đúng quy định của pháp luật thì việc cấp sổ đỏ được thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Nghị định 43/2014 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 2 Nghị định số 01/2017 và khoản 4 Điều 1 Nghị định 10/2023).

Để đảm bảo thời gian phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện nhiều công việc cụ thể trước khi có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như:

- Cơ quan tài nguyên và môi trường căn cứ hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để lập dự toán kinh phí định giá đất cụ thể và thực hiện việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Cơ quan thuế, văn phòng đăng ký đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất và các cơ quan khác có liên quan cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn đã được lựa chọn để phục vụ việc định giá đất nhanh chóng, kịp thời.

Cơ quan tài nguyên và môi trường yêu cầu đơn vị tư vấn đối chiếu hồ sơ thông tin khu đất/thửa đất cần định giá với hồ sơ, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo tính chính xác, thống nhất về thông tin, số liệu phục vụ định giá đất, khẩn trương ban hành chứng thư định giá đất phục vụ cho công tác thẩm định, quyết định giá đất.

Chỉ đạo hội đồng thẩm định giá đất, các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn xác định giá đất khẩn trương thực hiện định giá đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Các địa phương chỉ đạo cơ quan tài chính bố trí kinh phí kịp thời để chi trả cho đơn vị tư vấn xác định giá đất khi hoàn thành hợp đồng dịch vụ tư vấn.

Đối với trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh Covid-19, UBND cấp tỉnh căn cứ Quyết định số 447/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19, Chỉ thị số 19/2020 của Thủ tướng về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương để quyết định thời gian bị ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh.

Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương phải kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thái Hải