Mỗi sở thêm một phòng

Ngày 30/5/2023, Giám đốc Nội vụ tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Thu Hường ký tờ trình UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tài chính và Sở Công Thương.

Theo tờ trình, việc này là để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đăk Nông hồi tháng 3/2023 về đề nghị phê duyệt Đề án Sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính sau khi phối hợp với Sở Tài chính điều chỉnh, bổ sung đề án và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc Sở.

Đến tháng 4/2023, Sở Nội vụ nhận được đề án của Sở Công Thương về việc chia tách Văn phòng Sở thành Văn phòng và Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

Cùng với đó là đề án của Sở Tài chính về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc.

Tinh thần chung của hai đề án này là mỗi sở sẽ thành lập mới một phòng trên cơ sở chia tách một số phòng cũ. Tờ trình của Sở Nội vụ viện dẫn các nghị định của Chính phủ, thông tư của các bộ chuyên ngành cho đề xuất của mình.

Đối với Sở Tài chính, dù tờ trình thừa nhận việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Sở Tài chính theo Nghị quyết số 18 của ngày 25/10/2017 Trung ương Đảng khóa XII về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế (Nghị quyết 18) đã giảm 2 phòng chuyên môn, giảm số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhưng lại cho rằng, sau khi thực hiện theo Nghị quyết 18 của Trung ương thì khối lượng công việc phải đảm nhận quá lớn, làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu, thời gian xử lý công việc chưa bảo đảm, còn kéo dài; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa đạt như kỳ vọng.

Từ đó, Sở Nội vụ đề xuất tổ chức lại Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính doanh nghiệp để thành lập 3 phòng, gồm: Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Quản lý Giá và Công sản, Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.

Tương tự, dù thừa nhận Sở Công Thương sau khi sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết 18 đã tinh gọn từ 7 phòng còn 5 phòng, giảm còn 1 đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng quá trình vận hành lại phát sinh một số bất cập, vướng mắc. Đồng thời, khối lượng công việc phải đảm nhận quá lớn, làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu, thời gian xử lý công việc chưa bảo đảm, còn kéo dài; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao.

Vì vậy, Sở Nội vụ đề xuất tách Văn phòng Sở Công Thương thành 2 phòng gồm: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Văn phòng Sở.

Có đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của Trung ương?

Ngày 25/10/2017, Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18 xác định rõ “bộ máy tinh gọn, hoạt động, hiệu quả, hiệu lực và sắp xếp, kiện toàn theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, cấp phó”….

Nếu xem xét đề xuất của Sở Nội vụ, còn một số vấn đề đáng luận bàn. Vì khi đề xuất tăng thêm một phòng cho Sở Tài chính và Sở Công Thương thì số phòng chuyên môn nghiệp vụ lại cao hơn số lượng phòng tối đa đã được quy định tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 4/12/2018 và Quyết định số 1877 ngày 5/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án Đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hai sở này theo Nghị quyết số 18 của Trung ương.

Do đó, khi xây dựng đề án đổi mới, sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 18 năm 2017 của Trung ương, các sở đều phải đánh giá là hiệu quả, cần thiết, phù hợp... Tuy nhiên đề án này đánh giá là không hiệu quả, cần thay đổi.

Đến nay, như tờ trình của Sở Nội vụ, phương án sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 18 lại phát sinh một số bất cập, vướng mắc. Đó cũng là điều cần suy nghĩ.

Trả lời báo chí trước đó, đại diện của Sở Nội vụ cho biết: Hiện đề án này đang trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến để trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Tỉnh uỷ. "Nếu Tỉnh uỷ thấy chưa đồng ý thì Tỉnh uỷ sẽ có ý kiến" - đại diện Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông cho hay.

Trước đó, ngày 17/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Nông có Công văn 1317 gửi các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị.

Theo văn bản này, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Nông yêu cầu lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị… trong tỉnh “tiếp tục kiện toàn tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo hướng tinh gọn”.

Hiện nay, 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có tỉnh, thành phố nào có mô hình một phòng chuyên môn quản lý 2 nội dung công việc: “Tài chính Hành chính sự nghiệp” và “Tài chính doanh nghiệp”. Điều này là để bảo đảm nguyên tắc quản lý ngân sách theo quy định, thống nhất, tập trung, phục vụ cho việc tham mưu điều hành ngân sách.

 

ND