Theo thống kê của Bộ TT&TT, trong 3 tháng đầu năm 2024, doanh thu toàn ngành TT&TT ước đạt 971.197 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 23,3% so với kế hoạch năm (4.171.172 tỷ đồng). Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 23.118 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 22,8% so với kế hoạch năm (101.593 tỷ đồng).

Bộ TT&TT đã tham mưu, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch Điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bộ TT&TT đã ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT ngày 29/3/2024 quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ.

Việc ban hành thông tư đã góp phần đồng bộ quy chuẩn Việt Nam áp dụng cho quản lý thiết bị trạm gốc 5G phù hợp với năng lực đo kiểm; đảm bảo quản lý trong bối cảnh Việt Nam triển khai thương mại 5G diện rộng. Đồng bộ quản lý chất lượng thiết bị thông tin vô tuyến với năng lực đo kiểm thực tiễn; đảm bảo quản lý an toàn các thiết bị thông tin hàng hải, vệ tinh... Sửa đổi, bổ sung các quy định về áp dụng quy chuẩn Việt Nam, quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 để triển khai thực thi bài bản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu.

Trong tháng 3/2024, đã tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng tần số vô tuyến điện với các khối băng tần B1 (2500 - 2600 MHz) và khối băng tần C2 (3700 - 3800 MHz), thu về cho ngân sách Nhà nước hơn 10 ngàn tỷ đồng.

Việc đấu giá thành công là điều kiện cần thiết, là tiền đề để triển khai thương mại hóa 5G trên toàn quốc trong năm 2024, cụ thể hóa mục tiêu phổ cập hạ tầng số quốc gia, thúc đẩy phát triển các ứng dụng số và hệ sinh thái dịch vụ số, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất lao động.

Trong tháng 4/2024 và trong thời gian tới, Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet; việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn ”; Nghị định quy định chi tiết Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT tiếp tục tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; tổ chức Lễ Khai mạc và Hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 tại Hà Nội; ban hành kế hoạch tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII; quy chế, Điều lệ Giải thưởng Sách Quốc gia; đo lường, đánh giá, công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và của quốc gia (DTI).

Hoàng Nam