UBND tỉnh Phú Yên quyết định ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất, thành viên hội đồng bao gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quyền và trách nhiệm được UBND tỉnh ủy quyền. Đồng thời, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong phạm vi các quyền và trách nhiệm được ủy quyền.

Phối hợp, thống nhất khi thực hiện xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án được triển khai trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và các dự án tại khu vực giáp ranh của các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo theo quy định.

Khi ban hành quyết định giá đất cụ thể, UBND cấp huyện phải gửi quyết định đến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để theo dõi.

Đối với quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND cấp huyện gửi thêm Sở Tư pháp để theo dõi liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, định kỳ 6 tháng 1 lần và đột xuất tổ chức kiểm tra, giám sát nội dung UBND tỉnh đã ủy quyền cho UBND cấp huyện…

Đình Sang