Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Phú Yên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm 9 thành viên. Trong đó, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh và sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công an. Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các Phó Trưởng ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan nơi mình công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao; các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Đình sang