Triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Nghệ An yêu cầu phải cụ thể hóa bằng việc triển khai các nhiệm vụ để hoàn thiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền về công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước để phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý nghiêm minh, kịp thời trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tại tỉnh Nghệ An, từ năm 2023 sẽ triển khai trong toàn tỉnh cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng ở mọi cấp, mọi ngành và trong nhân dân với chủ đề, nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Trước nhiệm vụ này, tỉnh sẽ thường xuyên đánh giá hiệu quả và chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh các bất cập, mâu thuẫn nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí các nguồn lực. Chú trọng xây dựng chính sách của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng giai đoạn đối với một số lĩnh vực then chốt như tiết kiệm năng lượng, quản lý, khai thác, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản. 

UBND tỉnh giao giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khẩn trương có giải pháp đồng bộ để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát Quốc hội. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm; bảo đảm tính công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung cao độ chỉ đạo để thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật tránh thất thoát, lãng phí. 

Xuân Thống