Tại huyện miền núi Qùy Hợp, thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong giai đoạn 2016 -2021 được tiến hành đồng bộ, thường xuyên, góp phần ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động của địa phương. Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến công chức, người lao động, thực hiện quản lý chặt chẽ thu - chi ngân sách, đảm bảo thực hiện tốt dự toán ngân sách Nhà nước có tiết kiệm, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định.

Ngoài ra, UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án, chấn chỉnh nâng cao hoạt động của chủ đầu tư, ban quản lý dự án (DA)… từ đó nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư được phân bổ đúng danh mục công trình.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Qùy Hợp cho biết: Đặc thù của địa phương là huyện có trữ lượng khoáng sản khá dồi dào, với 79 giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực, cùng gần 80 mỏ giấy phép đã hết hạn. Huyện đã quan tâm công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản, trong đó rà soát, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác trái phép, kiểm tra kịp thời các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường, qua đó từng bước chấn chỉnh, đưa hoạt động khai thác vào ổn định, phục vụ sự phát triển của địa phương.

Ở huyện Yên Thành, theo báo cáo kết quả trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách, tài sản, phương tiện, trang thiết bị được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động cắt giảm các hoạt động không cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, điều hành công vụ; chủ động phân bổ sử dụng tài chính, lao động, tài sản hợp lý, phù hợp hơn với yêu cầu công việc, nhờ đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Trong đó, lĩnh vực đầu tư công đã thực hiện đúng quy trình thủ tục đầu tư; phân bổ nguồn vốn đầu tư đúng mục đích, ưu tiên trả nợ công trình hoàn thành, DA chuyển tiếp; kết hợp tăng cường triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, DA phục vụ kinh tế - xã hội của huyện.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2016-2021, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được địa phương quán triệt và triển khai thực hiện tiết kiệm được hơn 77 tỷ đồng; cắt giảm dự toán phân bổ thu, chi ngân sách ở các xã, thị trấn được trên 30 tỷ đồng…

Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết thêm: Giai đoạn 2016-2021, qua lập, thẩm định, phê duyệt 1.501 dự án, đã cắt giảm được bình quân hơn 16,3 tỷ đồng/năm. Công tác đấu thầu hàng năm cắt giảm được bình quân 420 triệu đồng/năm. Qua thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán 769 công trình đã cắt giảm gần 34 tỷ đồng, tỷ lệ cắt giảm chiếm 2,53% so với số chủ đầu tư đề nghị phê duyệt quyết toán. Việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ, lĩnh vực cụ thể cũng được huyện quan tâm thực hiện…

Qua báo cáo của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2016-2021, Nghệ An tiết kiệm ngân sách Nhà nước được hơn 1.500 tỷ đồng. Để thực hành tốt tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng vặt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của ngành Kiểm tra Đảng, Thanh tra Nhà nước, HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tăng cường thanh tra, giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành quản lý Nhà nước, giải quyết các vấn đề trên địa bàn.

Nhằm xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021- 2025, tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp thực hiện chương trình tổng thể gắn với các nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách với việc lập dự toán hàng năm, cơ cấu thu; giải pháp chống thất thu ngân sách, trốn lậu thuế, kết quả thu hồi nợ đọng thuế hàng năm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong thực hiện các DA đầu tư; quản lý sử dụng tài nguyên, đất đai… rà soát, thắt chặt những kẽ hở, lỗ hổng về công tác quản lý để nâng cao hiệu quả tiết kiệm, chống lãng phí.

UBND tỉnh tiếp tục quan tâm các giải pháp để tăng thu, chống thất thu, bồi dưỡng nguồn thu và thu hồi nợ đọng ngân sách Nhà nước; xây dựng danh mục đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, không còn dàn trải; lựa chọn, bố trí nguồn vốn đủ nhằm thực hiện hoàn thành dứt điểm, gãy gọn từng DA, đặc biệt là các DA trọng điểm theo hình thức cuốn chiếu, không bố trí dàn trải ra cho các DA cho cả giai đoạn. Đối với những DA đầu tư công giải ngân vốn chậm cần kiên quyết điều chuyển vốn cho những DA khác có tiến độ giải ngân tốt; đồng thời với những DA đã hoàn thành nhưng chậm thanh quyết toán hoặc DA hoàn thành không đạt chất lượng phải có cơ chế với nhà thầu để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công…

Ngoài ra, cần có các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, giải quyết hiệu quả các trụ sở cấp xã, khối, xóm, bản sau sáp nhập đơn vị hành chính; tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp với quan điểm xuyên suốt là phát hiện, xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm nhằm cảnh tỉnh, thay đổi nhận thức, hành động và điều chỉnh hành vi của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Xuân Thống