Trước đó, ngày 12/5/2023, Sở TNMT có Báo cáo số 225/BC-STNMT về việc rà soát, đề xuất một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh quy định về giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Sau khi họp giao ban của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định chấm dứt hiệu lực toàn bộ văn bản của UBND tỉnh số 4911/UBND-ĐC ngày 5/7/2022 về tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh và số 1952/UBND- ĐC1 ngày 16/3/2023 về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố, kể từ ngày hôm nay (23/5).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở TNMT chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh. Trong đó, xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa. Bỏ quy định về mở đường giao thông, thu hồi đất làm đường giao thông (do đã được quy định tại Luật Xây dựng và các luật liên quan khác). Ngoài ra, bỏ quy định về việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án (do đã được quy định tại Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các luật liên quan khác).

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở TNMT khẩn trường hoàn thành trước ngày 25/6/2023.

Vũ Linh