Lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức về ATTP, phổ biến các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật mới về ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương đến các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Tại buổi tập huấn, học viên được nghe báo cáo viên truyền tải, cung cấp các thông tin liên quan đến nguyên nhân gây mất ATTP; phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực ATTP như: Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, những quy định mới trong quản lý Nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương; điều kiện đảm bảo ATTP đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm do Bộ Công thương quản lý…

Thông qua lớp tập huấn giúp các cơ sở kinh doanh thực phẩm có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm đối với thực phẩm do mình kinh doanh. Góp phần làm giảm thiểu nguy cơ gây mất ATTP, có cách phòng ngừa và khắc phục hợp lý cho cơ sở, sản xuất, kinh doanh thực phẩm của mình

Hồng Lê