Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong bán cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật. (Ngày 24/10/2019, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong đã bán 5.000 cổ phiếu quỹ AAM nhưng không thực hiện báo cáo UBCKNN).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/7/2020.

Trước đó, ngày 13/7/2020, Chánh Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 195/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Liên Minh (địa chỉ: 230 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).

Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã có hành vi vi phạm hành chính, không báo cáo theo quy định pháp luật. (Công ty Cổ phần Liên Minh không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, năm 2019).

Cùng ngày 13/7/2020, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 193/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hà Thị Thu với số tiền 12,5 triệu đồng.

Bà Hà Thị Thu báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2020, căn cứ kết quả của hệ thống giám sát thường xuyên, Thanh tra UBCKNN đã ban hành 191 quyết định xử phạt hành chính đối với 56 tổ chức và 135 cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền phạt 10.060 triệu đồng.

TQ