Liên quan đến công trình xây dựng trái phép trên diện tích 108m2 đất lúa và đất do Nhà nước quản lý của ông Nguyễn Hồng Sơn vừa được UBND phường Chánh Lộ phát hiện và UBND TP Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt ông Sơn 75 triệu đồng, yêu cầu trong vòng 60 ngày phải tháo dỡ công trình trái phép ngoài phạm vi đã được cấp phép; UBND tỉnh yêu cầu, trường hợp cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định nhưng không chấp hành thì Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu chậm trễ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát các trường hợp tương tự về việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn TP để có biện pháp xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND TP Quảng Ngãi kiểm tra thực tế về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với vị trí các thửa đất xây dựng công trình của ông Sơn nêu trên; trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2022.

N. Phê